Formacja Diakonii Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie

Zasady formacji DKS proponowane w świetle dotychczasowych doświadczeń 1996-2004 zebrane przez ks. Arkadiusza Rakoczego (2004-02-25)

Spotkanie wspólnoty diakonijnej ma następujące wymiary:

  • modlitewny – tworzący z członków diakonii rzeczywistą wspólnotę;
  • z życia Kościoła – rozważanie bieżącego nauczania Magisterium Kościoła w świetle odczytywania „znaków czasu” (nauczanie papieża, kongregacji rzymskich);
  • z życia Ruchu – bieżące pomoce formacyjne do formacji permanentnej przewidziane na kolejny rok formacji zgodny z tematem roku;
  • formacja w diakonii – wchodzenie w charyzmat Ruchu dokonuje się zwłaszcza w czasie okresów „mocnych” – czasu Wcielenia i Odkupienia, czyli w liturgicznym czasie Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu, Triduum i czasu Wielkanocnego;
  • formacja specjalistyczna – zdobywanie pewnej specjalizacji zgodnej z posługą w diakonii;
  • zadania praktyczne – związane z konkretną posługą członków diakonii w swoim środowisku.

Formacja ogólnodiakonijna odbywa się zgodnie z założeniami Diakonii Liturgicznej z 1996r., zaaprobowanymi przez Komisję Teologiczno-Programową Ruchu w 2000r. Ten wy-miar formacji, czyli głębsze i bardziej dojrzałe wniknięcie w charyzmat Ruchu, realizowany jest w oparciu o tematy ORD, a więc:

  • Rok I – Światło-Życie;
  • Rok II – Nowy Człowiek;
  • Rok III – Nowa Wspólnota;
  • Rok IV – Nowa Kultura.

Tematy te pozwalają objąć całościowo sprawy Kościoła i stwarzają naturalne drogi jedności z innymi diakoniami. Są to spotkania w grudniu, lutym, marcu, kwietniu i maju.

Formacja specjalistyczna – zgodnie z tematami spotkań podanymi w załączniku. Każdy rok formacji obejmuje udział w rekolekcjach oraz całoroczną pracę w parafii (diecezji lub rejonie). Program pracy rocznej wpisany jest ściśle w rytm roku liturgicznego. Tak więc w okresach wyróżnionych (celebracja tajemnicy Wcielenia oraz tajemnicy Paschy) tematy spo-tkań mają charakter ogólny, natomiast w okresie zwykłym podejmujemy formację specjali-styczną. Tematy te mogą być pogłębione także przez rekolekcje ORDKS lub Oazy Modlitwy poświęcone poszczególnym tematom.

Elementy powyższego programu są realizowane w DKS niektórych diecezji od kilku lat. Pełną pracę formacyjną wg powyższych założeń planujemy rozpocząć od września 2004r.

Zarys programu DKS zaczął tworzyć się wraz z powstawaniem i rozwojem diakonii (2000), a początkowo tzw. Zespołu ds. Internetu RŚ-Ż (1996). Podejmując formację, człon-kowie diakonii chcą naśladować postawę Założyciela otwartego na najnowsze wyzwania, przed którymi staje Kościół. Pragną kontynuować najlepsze (choć może dotąd jednostkowe) doświadczenia zaangażowania członków Ruchu w posługę na rzecz komunikowania przez media realizowaną w dotychczasowych diakoniach słowa, jedności, środków przekazu na Kopiej Górce, a także pojedynczych osób.

Aktualnie osoby, którym bliska jest posługa w tej dziedzinie, „gromadzą się” wokół serwisu oaza.org.pl, serwisów Ruchu Światło-Życie w diecezjach oraz diecezjalnych czaso-pism – to jest najczęstsza forma naszej posługi. Osoby te wymieniają się doświadczeniami na liście dyskusyjnej diakonii „refifex” (z łac. Rybak).

Od 1997r. odbywają się kilka razy w roku spotkania osób zaangażowanych w posługi o charakterze formacyjno-szkoleniowym (ORD Mass-media, ORD Komunikowania Społecz-nego, OM, spotkania przy okazji KO). We współpracy z Ogólnopolską Radą Ruchów Kato-lickich RŚ-Ż zorganizował seminarium „Internet Narzędziem Ewangelizacji” (1998). Uczest-nicy spotkań studiują dokumenty papieskie oraz papieskiej Rady ds. Środków Komunikowa-nia nt. mass-mediów. Prowadzone są również warsztaty z tematyki związanej z mass-mediami. Przewidziana jest również seria materiałów do formacji diakonijnej.

Aby umożliwić formację diakonijną również osobom nie mającym w najbliższym oto-czeniu członków diakonii, będą wydawane Zeszyty DKS. Spotkania ogólnopolskie będą oka-zją do weryfikacji przeżywanej formacji. Kilka diecezji jest gotowych realizować wspólny program formacyjny wg założeń zawartych w części pierwszej.

Plany:

1. Przeprowadzenie w wakacje rekolekcji ORDKS.
2. Opracowanie szczegółowych wytycznych do zaproponowanej formacji specjalistycznej (zeszyty DKS).
3. Zorganizowanie warsztatów i szkoleń dziennikarskich.

Źródło: www.oaza.pl/dks