Krótko o Diakonii Liturgicznej

Srebrny jubileusz, czyli trochę o historii

Diakonia Liturgiczna w archidiecezji wrocławskiej ma już ponad 25 lat historii. Na początku tzn. pod koniec lat osiemdziesiątych (dotąd sięgają pamięcią najstarsze dinozaury spośród nas) była Szkoła Animatora Liturgii oraz grupa diakonii liturgicznej zrzeszająca ludzi z różnych parafii, stanów i środowisk wówczas z terenu całej archidiecezji, dziś podzielonej na diecezję wrocławską, legnicką i świdnicką. I SAL, i grupa liturgiczna działały przez kilka lat. Potem nastąpiła przerwa, a właściwie przeniesienie formacji liturgicznej do malutkich grupek spotykających się w parafiach. W 1992 roku została nawiązana współpraca diakonii liturgicznej naszej diecezji z Centralną Diakonią Liturgiczną, która trwa nieprzerwanie aż do dziś. Na forum diecezji grupa Diakonii Liturgicznej podjęła pracę ponownie od 2000 roku. Odpowiedzialną za DDL w latach 2000 – 2014 była Nina Majek, od maja 2014r. do września 2015r. odpowiedzialność za grupę przejął Marcin Józefczyk, a obecnie funkcję odpowiedzialnej ponownie pełni Nina Majek. Opiekunem DDL-u w latach 2000 – 2013 był ks. Bogusław Stec, a od lutego 2013r. – ks. Radosław Rotman.

Czym jest dziś grupa Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej?

Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy interesują się i kochają Liturgię. Chcemy nasze zainteresowanie nią rozwijać, a
umiejętności udoskonalać, by nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć się o jej piękno, ale by nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła, by rzeczywiście liturgia stawała się „źródłem i szczytem życia”. Spotkania diakonii odbywają się raz w miesiącu (obecnie w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu), a ich trzy zasadnicze części to modlitwa (Eucharystia i Liturgia Godzin), dzielenie i studium.

Czym się zajmujemy? Najprościej będzie w punktach:

  1. Głównym celem spotkań jest osobista i wspólna, pogłębiona formacja liturgiczna (intelektualna i duchowa). W ciągu kilkunastu lat w czasie spotkań DDL w formie studium rozważaliśmy dokumenty dotyczące liturgii m.in. OWMR, „Ecclesia de Eucharystia”, „Millenio nuovo adveniente”, „Mane nobiscum, Domine”, „Redemptionis sacramentum”, „Sacramentum caritatis”, wprowadzenia do poszczególnych sakramentów, instrukcje Episkopatu Polski, rozszerzaliśmy wiedzę dotyczącą poszczególnych posług w liturgii oraz okresów roku liturgicznego, rozważaliśmy także aktualne dokumenty papieskie np. „Verbum Domini” oraz treści na temat liturgii zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
  2. Celem formacji jest przygotowanie członków Ruchu do podejmowania posług w liturgii oraz dbanie o piękno Eucharystii podczas różnych spotkań diecezjalnych, na rekolekcjach o charakterze ewangelizacyjnym i innych.
  3. Od 2005 roku organizujemy otwarte warsztaty dla osób chętnych, głównie z diecezji wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej. Do tej pory odbyły się warsztaty na temat nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego – luty 2005r, Liturgii Godzin – październik 2005r, śpiewu w liturgii – luty 2006r, posług w liturgii – październik 2007r i luty 2009r, Triduum Paschalnego – marzec 2008r, okresu wielkanocnego – marzec 2009, Mszału Rzymskiego – listopad 2010r i marzec 2011r, Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej – kwiecień 2012r.
  4. W roku formacyjnym 2013/2014 odbyła się roczna Szkoła Animatora Liturgicznego dla wszystkich którzy chcieli rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę dotyczącą liturgii oraz przygotować się do prowadzenia szkoły liturgicznej na rekolekcjach letnich. W czasie comiesięcznych, kilkugodzinnych spotkań odbywających się w soboty w parafii p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu wspólnie sprawowaliśmy Liturgię Godzin i zapoznawaliśmy się z zagadnieniami z zakresu teologii i obrzędów Eucharystii, roku liturgicznego, chętnych, fundamentalnych rzeczywistości liturgii. Mieliśmy także okazję ugruntować swoją wiedzę dotyczącą formacji liturgicznej w Ruchu Światło – Życia na wszystkich rekolekcjach. Jedno całodniowe spotkanie odbyło się w Ligocie Polskiej. Szkoła Animatora Liturgicznego kończy się egzaminem. Pierwsi absolwenci SAL-u po zdanym pomyślnie egzaminie otrzymali błogosławieństwo do posługi w czasie pielgrzymki Ruchu do Strzelina w dniu 6.09.2014r.
  5. W roku formacyjnym 2014/2015 odbyła się roczna Szkoła Posług Liturgicznych (SPL) jako kontynuacja i uzupełnienie Szkoły Animatora Liturgicznego. Była to propozycja skierowana także do nowych osób: panów, którzy chcieliby nauczyć się posługiwać w prezbiterium i pań, które również w liturgii mają do odegrania ważną rolę poza prezbiterium. Kolejne posługi omawialiśmy od podstaw, pochylaliśmy się nad symboliką znaków liturgicznych, ale główny nacisk położony został na ćwiczenia praktyczne.

Nasze najbliższe plany i zamierzenia:

  1. Kontynuacja comiesięcznych spotkań diakonii, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką liturgii (terminy na stronie głównej). W tym roku formacyjnym w czasie studium chcemy kontynuować szczegółowe przygotowanie do posługi animatora liturgicznego w czasie rekolekcji wakacyjnych II stopnia ONŻ.
  2. Koordynacja przygotowania posług liturgicznych w czasie spotkań Ruchu w diecezji, podejmowanie posług na spotkaniach ogólnopolskich.
  3. W bieżącym roku formacyjnym chcemy znowu zaproponować warsztaty tematyczne rozszerzające i pogłębiające wiedzę członków Ruchu na temat liturgii (szczegóły w odpowiednim czasie będą się pojawiać na stronie w zakładce „Aktualności”). Wyzwaniem będzie także dobre przygotowanie się do podjęcia posług w czasie ŚDM w Krakowie w 2016r.

Nina Majek – Diecezjalna Diakonia Liturgiczna