Stowarzyszenie „Diakonia Światło-Życie”

Przy opracowywaniu wykorzystaliśmy materiały przygotowane na I Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie w archidiecezji katowickiej (znajdują się one na stronie Ruchu archidiecezji katowickiej www.katowice.oaza.pl)

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie jest publicznym stowarzyszeniem wiernych duchownych i świeckich. Posiada osobowość prawną, działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutu i prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Sekcję Diakonii w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny.

Celem Diakonii jest służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym.

Członkami Diakonii mogą stać się osoby spełniające następujące warunki:

 • odbycie formacji podstawowej Ruchu Światło-Życie według programów ustalonych dla ich stanu i powołania
 • uczestnictwo w życiu i pracy wspólnoty Ruchu Światło-Życie
 • członkostwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka
 • ukończone 18 lat.

 

Sekcja Diecezjalna Diakonii Ruchu Światło-Życie

W archidiecezji wrocławskiej Sekcja Diecezjalna Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” została erygowana 29 stycznia 2003r. przez ks. kardynała Henryka Gulbinowicza.

Sekcja diecezjalna ma być „narzędziem usprawniającym realizację posługi Diakonii na rzecz Kościołów lokalnych”.

Zgodnie ze Statutem Diakonii, jej członkowie należą do jednej struktury krajowej Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie i na tej podstawie włączają się w realizację statutowych celów Diakonii, która polega na:

 • wspieraniu osobistej przemiany życia jej członków ku dojrzałości chrześcijańskiej na drodze realizacji praktyk życia duchowego zawartych w programie formacyjnym Ruchu Światło-Życie,
 • umacnianiu jedności małżeńskiej i odnowie katechumenatu rodzinnego,
 • posłudze na rzecz ewangelizacji i formacji liturgicznej,
 • uwrażliwianiu na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwalaniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechów przybierających rozmiary nałogów społecznych,
 • organizowaniu i prowadzeniu oaz rekolekcyjnych oraz innych rekolekcji i spotkań formacyjno-modlitewnych,
 • udziale w życiu i rozwoju wspólnot lokalnych – parafii,
 • podejmowaniu dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego,służbie na rzecz jedności chrześcijan,
 • trosce o przemianę świata w duchu Ewangelii – zaangażowanie społeczne, kulturalne i gospodarcze.

W ten sposób celem członków Diakonii staje się służba w Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła lokalnego i pełnić jego misję we współczesnym świecie.

Sekcja diecezjalna, jako struktura organizacyjna, nie wyczerpuje rzeczywistości Ruchu w diecezji. Ruch jest pojęciem znacznie szerszym. Sekcja diecezjalna ma być narzędziem usprawniającym i koordynującym działania grona osób odpowiedzialnych za Ruch Światło-Życie w archidiecezji wrocławskiej. Sekcja diecezjalna nie wyklucza zatem ani nie zastępuje dotychczasowej posługi na rzecz Ruchu, a jedynie nadaje tej posłudze nową jakość teologiczną. Otóż dotychczasowe, jakby „prywatne”, działania osób zaangażowanych w posługę na rzecz Ruchu w diecezji, przez udział w Stowarzyszeniu stają się obiektywną formą służby w Kościele diecezjalnym w imieniu Biskupa (tu można szukać analogii do misji kanonicznej na mocy, której wykształceni teologowie otrzymują upoważnienie do wypełnienia misji katechetycznej). To uprawomocnia naszą koordynację wspólnych działań i wyznacza nowe perspektywy. Wiążą się one m.in. z uzyskaniem kościelnej osobowości prawnej, która przysługuje Sekcji Diakonii Ruchu Światło-Życie od momentu jej erygowania, oraz staraniami o przyznanie państwowej osobowości cywilno-prawnej wszystkim istniejącym do tej pory sekcjom diecezjalnym (w tej sprawie trwają obecnie rozmowy z instytucjami państwowymi na szczeblu centralnym). Umożliwia to nie tylko usprawnienie funkcjonowania Ruchu w diecezji, pozyskiwanie funduszy na rozmaite formy działalności, nadanie pracy formacyjnej podejmowanej w Ruchu szerszego kontekstu społecznego i kulturalnego, czy wreszcie realizację określonych projektów na rzecz Kościoła lokalnego, ale przede wszystkim konstytuuje czytelny punkt odniesienia dla wszystkich dorosłych „oazowiczów”, którzy poszukują swojego miejsca w Kościele.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia władzami sekcji Diakonii w diecezji są:

 • Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie,
 • Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie
 • Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie.

 

Na czele sekcji diecezjalnej stoi Moderator Diecezjalny, powoływany na sześcioletnią kadencję przez Biskupa Diecezjalnego, na wniosek Diecezjalnej Kongregacji Diakonii. Kieruje on pracami sekcji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do pomocy Moderator Diecezjalny ma Diecezjalną Diakonię Moderatora Ruchu – najbliższe grono osób, które, od strony praktycznej, wspiera go w organizowaniu i koordynowaniu życia Ruchu w diecezji. Z tego też powodu, Moderator Diecezjalny, chociaż sam kieruje pracami sekcji Diakonii w diecezji, koordynowanie jej działań może powierzyć wyznaczonym do tego celu osobom z Diecezjalnej Diakonii Moderatora Ruchu (Koordynatorzy prac Sekcji). Najważniejsze dla sekcji decyzje Moderator podejmuje za zgodą Biskupa Diecezjalnego i po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności.

Diecezjalna Diakonia Jedności jest organem doradczym Moderatora Diecezjalnego, a jej zadaniem jest kolegialne wspomaganie go w kierowaniu sekcją Diakonii i Ruchem w diecezji, troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu.Do kompetencji Diecezjalnej Diakonii Jedności należy opiniowanie zasadniczych spraw dla sekcji Diakonii przedstawionych przez Moderatora Diecezjalnego oraz podejmowanie uchwał w sprawach określonych przez Statut w §10 ust.3 , §15 ust.4, §22, §27 ust.2, stosowanych odpowiednio do sekcji diecezjalnych Stowarzyszenia.

W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności wchodzą: Moderator Diecezjalny, moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych, ekonom diecezjalny Diakonii, przedstawiciele instytutów i stowarzyszeń życia apostolskiego znajdujących się na terenie diecezji, a także osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej i z uwzględnieniem potrzeb oraz specyfiki danej diecezji.

Diecezjalna Kongregacja Diakonii jest zgromadzeniem rozeznającym znaki czasu i kierunki rozwoju Ruchu Światło-Życie w świetle jego charyzmatu.

Gromadzi ona „wszystkich członków Diakonii z diecezji, podejmując w wymiarze diecezjalnym tematykę Kongregacji Diakonii oraz sprawy wynikające z życia Ruchu Światło-Życie na terenie diecezji”.

Obradami Diecezjalnej Kongregacji Diakonii kieruje prezydium, w składzie ustalonym przez Statut i specyfikę danej diecezji. Diecezjalna Kongregacja Diakonii jest zwoływana nie rzadziej niż raz na trzy lata przez Moderatora Diecezjalnego, który jej przewodniczy.

W archidiecezji wrocławskiej łączone są obecnie funkcje Diecezjalnej Diakonii Moderatora Ruchu z Diakonią Jedności: Diakonia Jedności spełnia obie, stąd też przyjęty został cykliczny, comiesięczny tryb spotkań.

Diakonia Jedności

Pierwszym i podstawowym zadaniem Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie jest diakonia na rzecz jego samego – dla jego rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego, dla realizacji programu formacyjnego, formowanie diakonii, dla jego jedności. Diakonia Jedności zajmuje w Ruchu pozycję centralną wśród innych diakonii, tzn. koordynuje i inspiruje działalność wszystkich diakonii. Stoi ona w jednym rzędzie z innymi diakoniami, ale stanowi zarazem ogniwo zespalające.

Zadaniem Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie Moderatora (Generalnego, Diecezjalnego, Rejonowego) w kierowaniu Ruchem jako całością (w Polsce i za jej granicami, w diecezji, w rejonie), troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu (por. §11 Statutu).