Informacje organizacyjne – zapisy na Oazę

UWAGA: wersja pdf dokumentu do pobrania

Oazy wakacyjne organizowane są dla różnych grup wiekowych. Poniżej podane są informacje na temat oaz dla dzieci i młodzieży, które są organizowane przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej.

Wymagania wiekowe.

Ze względu na przewidziany program formacyjny, poszczególne stopnie oaz stawiają wymagania co do wieku uczestników:
• Oaza Dzieci Bożych: po 3 klasie do 6 klasy Szkoły Podstawowej
• Oaza Nowej Drogi: Po 6 klasie Szkoły Podstawowej do 3 klasy Gimnazjum
• Oaza Nowego Życia I stopnia: po 3 klasie Gimnazjum
• Oaza Nowego Życia II stopnia: przebyta formacja po I stopniu ONŻ (Droga Nowego Życia, Drogowskazy Nowego Człowieka)

Terminy:

W tym roku rekolekcje oazowe odbędą się w podanych poniżej ośrodkach i turnusach.

I turnus: 27 VI – 13 VIIU

WAGA czerwcowa, nowa informcja o organizacji Oazy Dzieci Bożych:
II stopień ODB – Bożnowice
Moderator: ks. Marek Mekwiński zaprasza dzieci na rekolekcje

Oazy dla gimnazjalistów
• II stopień OND – Szlachtowa,
Moderator: ks. Aleksander Ilnicki
Koszt: 890 zł

Oazy dla młodzieży
• I stopień ONŻ – Szlachtowa
Moderator: Ks. Grzegorz Michalski
Koszt: 890 zł

II turnus: 14 VII – 30 VII

Oazy dla dzieci
• ODB – Szklarska Poręba
Moderator: ks. Piotr Żuber
Koszt: 900 zł

Oazy dla gimnazjalistów
• Istopień OND – Szklarska Poręba
Moderator: ks. Marcin Sternal
Koszt: 900 zł

Oazy dla młodzieży
• I stopień ONŻ – Sidzina
Moderatorzy: ks. Mateusz Ciesielski, ks. Bartosz Światkowski
Koszt: 900 zł

  • UWAGA: z uwagi na wolne miejsca zapadła decyzja zorganizowania dodatkowo w tym miejscu i w tym samym terminie Oazy Nowej Drogi. Zgłoszenia przyjmują osoby jak wyżej oraz Filip Kublik: kublik.filip@gmail.comkom. 504-061-672

• II stopień ONŻ – Ochotnica GórnaModerator: ks. Radosław RotmanKoszt: 950 zł

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia na oazy odbywają się za pomocą specjalnego formularza elektronicznego przez Internet. Adres: www.zapisy-oaza.pl/wro

Na oazy: Oaza Dzieci Bożych, Oaza Nowej Drogi i Oaza Nowego Życia 1 st. uczestników mogą zgłaszać rodzice, moderatorzy lub księża z parafii, natomiast na Oazę Nowego Życia 2 st. uczestników zgłaszają moderatorzy wspólnot lub osoby odpowiedzialne za wspólnoty. Chętni do wyjazdu na oazę powinni więc zgłosić się do kogoś z nich, u nich też później będą mogli odebrać kartę uczestnictwa.Jeśli zgłoszenia będzie usiłowała dokonać osoba do tego nieuprawniona, zgłoszenie nie zostanie przyjęte.Zapisy na oazę trwają do 10 czerwca (po tym terminie tylko wyjątkowo, jeśli zostaną wolne miejsca). Należy liczyć się z tym, że wraz ze zgłoszeniami uczestników będą zamykane zapisy na turnusach cieszących się szczególnym zainteresowaniem.Po przejściu na stronę formularza zgłoszeniowego, należy najpierw wpisać dane osoby zgłaszającej. Są one niezbędne, ponieważ na jej adres zostanie wysłana karta uczestnika. Z osobą zgłaszającą będą też konsultowane ewentualne wątpliwości.Następnie należy wprowadzić dane osoby zgłaszanej: imię i nazwisko uczestnika, PESEL, miejscowość zamieszkania (dokładny adres przy zgłoszeniu nie jest konieczny) i telefon kontaktowy. Ze względu na wymagania systemu eWUŚ podanie poprawnego numeru PESEL jest bezwzględnie wymagane.Należy wybrać z menu i zaznaczyć: ostatnio przebytą oazę oraz oazę, na którą uczestnik ma jechać.Wszystkie pola formularza są obowiązkowe.

Opłata

Opłata za udział w rekolekcjach oazowych jest podana powyżej. Kwotę za wszystkie rekolekcje, lub przynajmniej 150 zł zaliczki, należy wpłacić na konto do 7 dni od dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z możliwością zajęcia miejsca przez inną osobę.Numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty, każdy moderator oazy poda indywidualnie. Na przekazie należy wyraźnie zaznaczyć za kogo dokonana jest wpłata: „OAZA – imię i nazwisko/ Ośrodek/nr turnusu” Np. „OAZA – Jan Kowalski/Tylmanowa/turnus 1/”Kartę uczestnictwa należy oddać animatorowi grupy, w której uczestnik formuje się w ciągu roku. Animator kartę przekaże moderatorowi oazy.

Przyjęcie zgłoszenia

Jeśli wszystkie dane się zgadzają i została dokonana przedpłata, zgłoszenie zostaje przyjęte a uczestnik wpisany na listę. Wtedy na podany w formularzu adres e-mail osoby zgłaszającej wysyłana jest karta uczestnictwa w formacie PDF. Należy ją wydrukować na jednej kartce (obustronnie) i wręczyć uczestnikowi, aby ją wypełnił. Jeśli karta przez dłuższy czas nie nadchodzi, oznacza to, że zgłoszenie z jakiegoś powodu nie może zostać przyjęte lub został podany błędnie adres e-mail zgłaszającego.Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa w oazie.

Oazy wakacyjne Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej – Zasady uczestnictwa 

(Niniejsze Zasady uczestnictwa są częścią składową Karty uczestnictwa w Oazie rekolekcyjnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej)

1. Oaza wakacyjna Ruchu Światło-Życie
Są to rekolekcje zorganizowane w taki sposób, aby był zapewniony czas i na modlitwę, i na odpoczynek. Nie jest to kolonia czy też zorganizowany wypoczynek, nie są to też rekolekcje podobne np. do parafialnych czy szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Oazy wakacyjne organizowane są dla różnych grup wiekowych. Ich celem jest pogłębienie wiary uczestników.

2. Wyjazd na oazę rekolekcyjną
Możliwy jest tylko po uprzednim skierowaniu przez właściwego animatora lub duszpasterza (proboszcza lub wikariusza własnej parafii lub parafii, gdzie prowadzona była formacja oazowa). Skierowane to musi zostać odpowiednio zaznaczone na Karcie uczestnictwa.

3. Uczestnictwo w oazie rekolekcyjnej
Możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji niniejszych warunków. Wyjazd na oazę rekolekcyjną możliwy jest na podstawie własnego zgłoszenia (dotyczy osób pełnoletnich) lub na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich). Zgłoszenie na oazę rekolekcyjną dokonuje się poprzez wpisanie na listę uczestników oazy oraz otrzymanie karty uczestnictwa w tejże oazie.

4. Wiek
Ze względu na przewidziany program formacyjny, poszczególne stopnie oaz stawiają wymagania dotyczące wieku uczestników.Na Oazę Dzieci Bożych (ODB) jadą osoby po III klasie szkoły podstawowej (10 lat);Oaza Nowej Drogi (OND) jest skierowana do gimnazjalistów;Oaza Nowego Życia (ONŻ – tzw. „młodzieżowa”) przeznaczona jest dla osób urodzonych nie później niż w roku 1999.

5. Przygotowanie
Osoby wyjeżdżające na rekolekcje powinny być dobrze przygotowane i poinformowane o ich charakterze.Przygotowanie do rekolekcji powinno obejmować cykl spotkań w małej grupie zgodnie z propozycjami formacyjnymi Ruchu Światło-Życie. Animator i moderator, którzy podpisują Kartę uczestnictwa, potwierdzają, że osoba zgłaszana przez nich na oazę odbyła całą przewidzianą przez Ruch Światło-Życie formację roczną właściwą dla danego stopnia. Dotyczy to zwłaszcza etapu ewangelizacji, Kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej oraz Wprowadzenia w Biblię i Kręgów liturgicznych.

6. Przyjazd i wyjazd
W podanych terminach pierwsza data oznacza dzień przyjazdu, a druga dzień wyjazdu (przed południem). Jeżeli jest inaczej, jest to wyraźnie zaznaczone. Nie należy przyjeżdżać (czy przywozić dzieci) zbyt wcześnie, np. rano czy w południe w dniu rozpoczęcia.Nie przyjmuje się do oazy nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub wyjechać wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień posiadają bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia oazy rekolekcyjnej.

7. Sprawy organizacyjne
Uczestnikiem rekolekcji jest tylko ten, kto przyjeżdża z ważną, właściwie wypełnioną Kartą uczestnictwa i jest wpisany na listę uczestników turnusu.
Uczestnicy przywożą ze sobą:
– Pismo św.,
– różaniec,
– notatnik,
– legitymację szkolną,
– instrumenty muzyczne (osoby grające),
– alby (lektorzy), komże (ministranci)
– śpiwór, prześcieradło (w zależności od ośrodka, wymogi będą podane indywidualnie)
– wygodne buty,
– okrycie przeciwdeszczowe
– ciepły sweter (zwłaszcza w górach).

8. Uczestnicy rekolekcji powinni znać własny numer PESEL celem weryfikacji prawa do ubezpieczenia zdrowotnego podczas ewentualnej wizyty u lekarza. Z tego też powodu uczestnik oazy powinien bezwzględnie zabrać ze sobą dokument poświadczający tożsamość.

9. Osoby posiadające chroniczne dolegliwości, np. padaczkę, częste omdlenia, choroby serca, mogą jechać na rekolekcje za zgodą moderatora. Należy jednak wówczas dołączyć kartę zdrowia, wskazania lekarza i leki, jakie przyjmuje uczestnik. Osoby stale przyjmujące leki przywożą je ze sobą. Jeżeli ktoś ma skłonności do przeziębienia czy grypy, powinien zabrać własne leki osłonowe (witaminy, tabletki na gardło) bądź przeciwgrypowe. Obecnie leki są bardzo drogie. W przypadku choroby uczestnika należy liczyć się z ich zakupem na koszt własny uczestnika. Jeśli uczestnik oazy nie będzie mógł wykupić leków z własnych środków, zostaną one kupione na koszt oazy, a po jej zakończeniu rachunek zostanie przedstawiony rodzicom, celem uregulowania kosztów leczenia.

10. Ubezpieczenie uczestników (NNW) zasadniczo powinno nastąpić we własnym zakresie. Młodzież szkolną obejmuje ubezpieczenie szkolne.

11. Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, na oazie nie przewiduje się odwiedzin. Dotyczy to zarówno rodziców jak i znajomych czy przyjaciół.

12. Porządek podczas oazy
Dla właściwego przeżycia oazy rekolekcyjnej ważne jest przestrzeganie zasad porządkowych i norm bezpieczeństwa, podanych przez kapłana moderatora wyznaczonego do tej funkcji przez biskupa oraz przez animatorów. Podczas oazy realizowany jest właściwy dla każdego stopnia i wieku uczestników trening umiejętności samoobsługowych. Celem treningu jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z podstawowymi obowiązkami dnia codziennego (pranie, sprzątanie, pomoc w przygotowaniu posiłków itp.). Prowadząc oazę nie zapominamy o wszechstronnym rozwoju naszych uczestników. Zwracamy szczególną uwagę na pomoc rodzicom w domu w podejmowaniu codziennych czynności – pamiętając o ich odpowiednim dostosowaniu do wieku i możliwości dzieci i młodzieży.

13. Nikomu bez zgody animatora – wychowawcy lub moderatora nie wolno oddalać się z ośrodka, w którym odbywa się oaza wakacyjna. Potrzebę opuszczenia ośrodka należy zawsze zgłosić u animatora – wychowawcy.

14. Podczas całej oazy wakacyjnej uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich punktach programu dnia.

15. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa uczestników oazy należy niezwłocznie zgłosić ten fakt u animatora – wychowawcy lub moderatora. Dotyczy to także sytuacji choroby uczestnika. Jeśli jakiś uczestnik poczuje się źle lub zacznie chorować, musi o tym niezwłocznie poinformować animatora – wychowawcę lub moderatora.