Spotkanie DDL – wrzesień, październik i listopad 2011r.

Relacja ze spotkań Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej: wrzesień – listopad 2011r.

Z życia DDL

W naszych spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, ponieważ odbywają się one od lat zawsze w poniedziałki, często towarzyszy nam tekst czytania z Nieszporów z poniedziałku IV tygodnia: „Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość…” (1 Tes 3,12 – 13). W obecnym roku formacyjnym z radością obserwujemy liczebny wzrost naszej diakonijnej grupy i dziękujemy Bogu za każdą nową osobę, która chce pogłębiać swoją formację i podejmować służbę w liturgii.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 12 września 2011r, podsumowaliśmy krótko nasze doświadczenia wakacyjne i zaplanowaliśmy terminy spotkań DDL na cały rok oraz omówiliśmy zagadnienia, którymi chcemy się zająć w tym roku formacyjnym. Za jeden z priorytetów uznaliśmy odnowienie zakładki DDL na naszej stronie internetowej, podawaliśmy pomysły, co mogłoby się tam znaleźć (efekty na stronie). Pojawił się także temat na kolejne warsztaty liturgiczne. Podjęliśmy również decyzję o przeniesieniu naszych spotkań spod „4” (czyli mocno obciążonej spotkaniami w poniedziałki Katedralnej 4) do parafii Bożego Ciała we Wrocławiu.

 Z życia DDL

Diakonia w 2011 r.

 

Na spotkaniu, które odbyło się 17 października 2011r, po Eucharystii w kościele Bożego Ciała i odmówieniu Nieszporów zajęliśmy się studium kolejnych punktów adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”. Ten dokument nie przestaje nas zaskakiwać, a celność niektórych sformułowań papieża sprawia, że chcemy się nimi podzieliće z wszystkimi. „Człowiek jawi się jako adresat słowa, zachęcany i wzywany, by włączył się w ten dialog miłości, dając wolną odpowiedź. Tak więc Bóg uczynił każdego z nas zdolnym do słuchania słowa Bożego i odpowiadania na nie” (nr 22). „Jakże ważne jest w naszych czasach odkrycie, że tylko Bóg odpowiada na pragnienie obecne w sercu każdego człowieka!” (nr 23). „Decydujące znaczenie ma ukazywanie zdolności słowa Bożego do dialogu o problemach, którym człowiek musi stawiać czoło w życiu codziennym” (nr 23). „Dzięki głoszeniu słowa Bożego rodzi się wiara, z którą całym sercem przyjmujemy objawioną nam prawdę i powierzamy całych siebie Chrystusowi” (nr 25). Na spotkaniu omówiliśmy także naszą posługę w czasie zjazdu Szkoły Animatora w listopadzie, aktualne zagadnienia związane ze stroną internetową oraz z posługą w czasie różnych spotkań w diecezji.

W czasie spotkania, które odbyło się 7 listopada 2011r, po Mszy Św. i wspólnych Nieszporach podzieliłam się wrażeniami z jesiennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, które odbyło się 5 listopada 2011r w sanktuarium Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku – Chwałowicach. Tematem DWDD była posoborowa wizja parafii i związane z tym nasze posługiwanie. Odbył się panel dyskusyjny z udziałem proboszczów, mieliśmy czas, by wymienić doświadczenia związane z posługą w parafii, odbyło się także spotkanie odpowiedzialnych za diakonie diecezjalne (spotkanie diakonii liturgicznej odbyło się wraz z diakonią muzyczną). Mieliśmy również okazję do wspólnej modlitwy i przy relikwiach św. Teresy od Dzieciątka Jezus – patronki parafii, i bł. Jana Pawła II. 

Z życia DDL

Potem na spotkaniu DDL przypomnieliśmy zagadnienia związane z posługą w czasie Szkoły Animatora oraz podjęliśmy decyzję o przygotowywaniu posług liturgicznych w parafii Bożego Ciała na Eucharystii, która poprzedza nasze spotkania. W studium nad tekstem adhortacji „Verbum Domini” rozważaliśmy punkty 27 – 31, zatrzymując się nad podrozdziałami „Maryja Mater Verbi Dei i Mater fidei” oraz „Kościół właściwym miejscem hermeneutyki biblijnej”. W tych fragmentach Maryja jest ukazywana jako ta, która „od zwiastowania aż po zesłanie Ducha Świętego jawi się nam jako niewiasta w pełni gotowa do pełnienia woli Bożej” (nr 27). „Maryja jest także symbolem otwarcia się na Boga i na innych; czynnego słuchania, które pozwala na głębokie przyjęcie, przyswojenie, w którym Słowo staje się formą życia” (nr 27). „Magnificat – który można określić portretem Jej duszy – jest w całości utkany z wątków Pisma Świętego, z wątków słowa Bożego. W ten sposób objawia się, że w słowie Bożym czuje się Ona jak u siebie w domu, z naturalnością wychodzi i wchodzi z powrotem. Ona mówi i myśli według słowa Bożego. W ten sposób objawia się również, że Jej myśli pozostają w syntonii z myślami Bożymi, że Jej wola zjednoczona jest z wolą Boga” (nr 28). Takiej postawy możemy się nieustannie uczyć od Maryi, jest Ona dla nas niedościgłym wzorem. Powinniśmy stale dążyć do tego, by nasze myślenie, a w konsekwencji nasze wybory i życie, stawało się coraz bardziej Boże, czyli zgodne z Bożą wolą.

Pomagać ma nam w tym systematyczne studium Pisma Świętego, a „właściwym miejscem interpretacji Biblii jest życie Kościoła” (nr 29). Lektura Pisma Świętego wymaga wiary, gdyż inaczej nigdy nie będzie ono właściwie zrozumiane (następny temat rozważań, który chce ogłosić Benedykt XVI w 2012 roku ma brzmieć „Rok Wiary”!). „Św. Hieronim przypomina, że nie możemy nigdy sami czytać Pisma Świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego, pod natchnieniem Ducha Świętego” (nr 30). „Głębia autentycznego doświadczenia eklezjalnego sprzyja lepszemu zrozumieniu autentycznej wiary w odniesieniu do słowa Bożego; i na odwrót, trzeba powiedzieć, że czytanie w wierze Pism prowadzi do wzrostu życia eklezjalnego. Możemy tu w nowy sposób pojąć znane stwierdzenie św. Grzegorza Wielkiego: Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta” (nr 30).

Następne spotkanie DDL odbędzie się 5 grudnia 2011r. w parafii Bożego Ciała we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 26a. Rozpocznie się Eucharystią w kościele o godz. 19.00, a następnie przechodzimy na plebanię. Wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć, bardzo serdecznie zapraszamy (na następnym spotkaniu studium adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini” od numeru 31).

Nina Majek Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

  •  
  •  
  •