„NIEŚĆ RADOŚĆ EWANGELII DO ŚWIATA”. Dla tych co nie byli, dla przypomnienia tym, co byli.

W sobotę 17 maja we wrocławskiej parafii św. Franciszka z Asyżu przy ul. Borowskiej odbyła się V Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” Archidiecezji Wrocławskiej.
Właściwie można powiedzieć, że rozpoczęła się ona już dzień wcześniej, w piątek, kiedy to podczas nieszporów, w tym samym miejscu, członkowie Ruchu (ci którzy chcieli i mogli być) modlili się do Ducha Świętego o to, by On sam poprowadził spotkanie w dniu następnym.

Już hasło przewodnie Kongregacji: „NIEŚĆ RADOŚĆ EWANGELII DO ŚWIATA” mogło nam zasugerować jej cel. Poprzez analizę Adhortacji Apostolskiej papieża Franciszka: „Evangelii Gaudium” jako członkowie Stowarzyszenia staraliśmy się na nowo odczytać znaki czasu w świetle nauczania Kościoła i zastanawialiśmy się, jak powinno w tych właśnie czasach wyglądać w praktyce oddanie Ruch Światło – Życie do dyspozycji Ewangelii. Z tym wiązało się też rozeznawanie zadań dla Ruchu w najbliższym czasie.

Dodatkowo był to również czas wyboru kandydatów do pełnienia posługi Moderatora Diecezjalnego na kolejną kadencję – lata 2014 – 2018.

 Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 w kościele modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, podczas której dziękowaliśmy Panu za charyzmat właśnie tej drogi do świętości, na którą nas powołał i jednocześnie prosiliśmy Ducha Świętego, by prowadził nas po niej tak, jak chce i tam, gdzie chce.

Razem z nami modlił się przybyły na Kongregację Moderator Generalny Ruchu – ks. Adam Wodarczyk.

Po modlitwie przenieśliśmy się do pomieszczeń pod kościołem, gdzie wszystkich przybyłych witały i rejestrowały bardzo miłe i kompetentne młode osoby ze wspólnoty młodzieżowej Ruchu.

Również młodzieży ze Stowarzyszenia: Asi Banaszak i Marcinowi Józefczykowi powierzono prowadzenie Kongregacji. Przeprowadzali nas oni sprawnie od punktu do punktu spotkania, podsuwając przy okazji myśli papieża Franciszka z „Evangelii Gaudium”.

Chociaż pogoda nie zachęcała w tym dniu do opuszczania domów, na Kongregację przybyło ponad połowę z zadeklarowanych członków Stowarzyszenia.

Po powitaniach, odczytaniu regulaminu i przedstawieniu składu sekretariatu Kongregacji oraz powołanych komisji – skrutacyjnej i wnioskowej, mieliśmy okazję przyjrzeć się dotychczasowej pracy 16 diakonii specjalistycznych działających na terenie naszej archidiecezji oraz poznać ich plany na najbliższą przyszłość, a także, w przypadku zmian, nazwiska nowych odpowiedzialnych za poszczególne diakonie. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że jedną z tych 16 diakonii jest diakonia miłosierdzia, która właśnie w tym dniu rozpoczęła oficjalnie swą działalność. Szczegółowo o pracy poszczególnych diakonii specjalistycznych dowiesz sie tutaj: 

http://www.wroclaw.oaza.pl/wydarzenia/relacje/762/warto-wiedzie-diakonie-specjalistyczne-ruchu-w-naszej-archidiecezji 

Po prezentacji diakonii, głos zabrał nasz Moderator Diecezjalny – ks. Grzegorz Michalski, który zdawał relację ze swojej dotychczasowej służby. Miała ona miejsce w ciekawych czasach: dwa pontyfikaty, zmiana ordynariusza naszej archidiecezji, wybory nowej pary diecezjalnej Domowego Kościoła i mianowanie nowego księdza moderatora DK.

Przy okazji tych sprawozdań mogliśmy się dowiedzieć, że obecnie w Archidiecezji Wrocławskiej Ruch Światło- Życie liczy ok. 1400 członków, z czego ponad 1000 to małżonkowie zebrani w DK, około 300 osób to młodzież, a około 60 to inne osoby dorosłe (poza DK i dorosłą młodzieżą).

Po przerwie na kawę i tzw. rozmowy kuluarowe, głos zabrał Moderator Generalny, który ucieszył się ze sporej ilości obecnych członków Stowarzyszenia. Nie krył zadowolenia z tego, co usłyszał o naszych diakoniach: że jest ich tak dużo, a ich członkowie robią tak wiele. Stwierdził, że to napełnia optymizmem i radością. Następnie ks. Adam przeszedł do analizy naszej aktualnej sytuacji w Ruchu w realiach Archidiecezji, kraju i w kontekście całego Kościoła. Zrobił to w oparciu o Adhortację Apostolską papieża Franciszka „Ewangelii Gaudium” oraz przemówienie, które ojciec święty wygłosił do polskich biskupów w Watykanie w lutym tego roku, podczas ich wizyty „ad limina apostolorum”. Szersze omówienie bardzo interesującego z wielu względów słowa Moderatora Generalnego znajdziesz tutaj:

http://www.wroclaw.oaza.pl/wydarzenia/relacje/761

 Kolejnym punktem programu było wspólne przeżywanie Eucharystii z piękną oprawą naszej Diakonii Muzycznej. W koncelebrze razem z naszym Moderatorem uczestniczyli: ks. Adam Wodarczyk, gospodarz miejsca – ks. proboszcz Kazimierz Sroka oraz ks. Radosław Rotman.

W czasie homilii Moderator Generalny nawiązał do czytania z Dziejów Apostolskich, w których mogliśmy zobaczyć św. Pawła głoszącego Słowo w Antiochii Pizydyjskiej. Doświadczał on tam wielkich owoców Bożego działania, ale i trudności wynikających z ludzkiej zazdrości. Trudności te jednak przyczyniły się do jeszcze większych owoców, bo Słowo Boże dotarło do pogan, gdyż Paweł i Barnaba, pomimo prześladowań, szli i głosili Je w innych miejscach. Ks. Wodarczyk przypomniał, że również nasz Założyciel doświadczał wielu trudności, ale Bóg zawsze wyprowadzał z tego dobro.

Powinniśmy więc i my prosić Ducha Świętego, aby napełniał nasze serca entuzjazmem pomimo trudnych doświadczeń, abyśmy nie zniechęcali się nimi, ale szli i mówili innym, kim dla nas jest i co dla nas zrobił Jezus Chrystus.

Homilię zakończyła prośba do Jezusa (który w Ewangelii obiecał, że spełni to, o cokolwiek prosić będziemy w Jego imię), aby nami się posłużył; aby prowadził nas w te miejsca i do tych ludzi, którzy są przeznaczeni w Jego odwiecznych planach do zbawienia, do życia w Nim i Jego łasce; aby dał nam wiarę i ufność w obliczu trudności, problemów, a nawet prześladowań; abyśmy zawsze z weselem i w pokoju serca podążali drogami, które nam przygotował; aby udzielił nam też tej łaski pomnożenia liczby uczniów Pańskich we wspólnocie Ruchu w tej Archidiecezji, aby nasz Ruch mógł owocnie prowadzić dzieło ewangelizacji, dzieło formacji katechumenalnej; a w końcu, aby jak najwięcej ludzi podejmowało posługę budowania Żywego Kościoła według darów i charyzmatów, których hojnie nam Bóg udziela; aby Ten, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, posłużył się nami, by Kościół się odnawiał i aby wszystkich uczniów pańskich napełniało radość i wesele we Wrocławiu i w innych miejscowościach Archidiecezji Wrocławskiej, wszędzie tam, gdzie nas Pan pośle, abyśmy głosili Jego Słowo.

Miłym akcentem przed zakończeniem Eucharystii było wyrażenie podziękowania dla nieocenionej Stasi Dziewit za wieloletnią służbę na rzecz Ruchu w Diakonii Słowa oraz dla Celinki Palczak, która przez wiele lat posługiwała w diakonii finansowej.

Po Mszy Św., w małych grupach, do których wprowadził nas ks. Grzegorz Michalski, dzieliliśmy się tym, czy odkrywamy w sobie zapał ewangelizacyjny, czy ewentualnie widzimy jakieś trudności w sobie lub w naszych wspólnotach oraz (na podstawie słowa Moderatora Generalnego oraz studium przygotowującego do Kongregacji) czy widzimy jakieś konkretne działania, które Ruch w naszej Archidiecezji powinien podjąć w dziele ewangelizacji na najbliższy czas.

Po spotkaniu w małych grupach i przypomnieniu regulaminu wyboru kandydatów na Moderatora Diecezjalnego odbyło się głosowanie. Na Sali było obecnych 59 osób mających czynne prawo wyborcze czyli tych, którzy są członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło – Życie”, w tym również księża: ks. Grzegorz Michalski, ks. Jacek Olszewski, ks. Radosław Rotman oraz ks. Janusz Betkowski.

Z sześciu księży, którzy w naszej Archidiecezji są członkami Stowarzyszenia, trzech wyraziło zgodę na kandydowanie, a mianowicie (w porządku alfabetycznym): ks. Janusz Betkowski, ks. Grzegorz Michalski i ks. Radosław Rotman.

Podczas głosowania wybrano kandydatów, którymi według ilości otrzymanych głosów byli ks. Grzegorz Michalski, ks. Radosław Rotman oraz ks. Janusz Betkowski. Spośród nich ks. arcybiskup Józef Kupny wybierze Moderatora Diecezjalnego Ruchu na najbliższe 4 lata.

Ks. Moderator Generalny przed wyjazdem do Płocka na Oazę Jedności Diakonii Ewangelizacji podziękował nam za klimat modlitwy i miłości do Ruchu, którego mógł wśród nas doświadczyć, docenił też wysiłek organizatorów tego spotkania.

Podziękował dotychczasowemu Moderatorowi Diecezjalnemu za zapał, miłość i poświecenie, z jaką ks. Grzegorz pełnił swoją posługę.

Zwrócił też uwagę na potrzebę pracy na rzecz rozwoju wspólnot dziecięcych w naszej Archidiecezji, o które troska przebijała się też we wnioskach ze spotkania w małych grupach.

Ks. Moderator pożegnał każdego osobiście i opuścił nas przed nieszporami obiecując jednoczyć się z nami na modlitwie już w drodze do Płocka.

 

Na zakończenie ks. Grzegorz Michalski przedstawił dokument końcowy z V Kongregacji, a wszystko zakończyły odmówione wspólnie nieszpory.
(wkrótce link do przesłania z Kongregacji)

 Niech za podsumowanie V Diecezjalnej Kongregacji Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” Archidiecezji Wrocławskiej posłużą słowa papieża Franciszka, które skierował do nas w swojej Adhortacji Apostolskiej „Evangelii Gaudium”:  Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam „zwyczajnego administrowania”. Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w „permanentnym stanie misji”.

Materiał zebrała i opracowała Agnieszka Kowal

 

 

 

  •  
  •  
  •