FORMACJA DZIECI BOŻYCH (PO 3 KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

REKOLEKCJE -15 DNI
OAZA DZIECI BOŻYCH

I STOPNIA

FORMACJA W CIĄGU ROKU
SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH

REKOLEKCJE  -15 DNI
OAZA DZIECI BOŻYCH

II STOPNIA


FORMACJA W CIĄGU ROKU
SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH

REKOLEKCJE  -15 DNI
OAZA DZIECI BOŻYCH

III STOPNIA


FORMACJA W CIĄGU ROKU
SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH

FORMACJA MŁODZIEŻY (PO 6 KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

REKOLEKCJE  -15 DNI
OAZA NOWEJ DROGI
I STOPNIA

FORMACJA W CIĄGU ROKU
SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH

REKOLEKCJE  -15 DNI
OAZA NOWEJ DROGI
II STOPNIA

FORMACJA W CIĄGU ROKU
SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH

REKOLEKCJE  -15 DNI
OAZA NOWEJ DROGI
III STOPNIA

FORMACJA W CIĄGU ROKU
SPOTKANIA W MAŁYCH GRUPACH

FORMACJA MŁODZIEŻY (PO I KLASIE SZKOŁY ŚREDNIEJ), STUDENTÓW I DOROSŁYCH, KLERYKÓW, KAPŁANÓW
DEUTEROKATECHUMENALNY SYSTEM FORMACJI RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

ODPOWIEDNIK WG INICIACIONIS CHRISTIANAE ADULTORUM (OICA)
Ewangelizacja, Okres pre-katechumenatu

PREEWANGELIZACJA
EWANGELIZACJA INDYWIDUALNA

REKOLEKCJE
EWANGELIZACYJNE
4 DNIOWE


FORMACJA W GRUPACH
POST-EWANGELIZACYJNYCH
4 SPOTKNIA – EW. ŚW. ŁUKASZA


FORMACJA W GRUPACH
POST-EWANGELIZACYJNYCH
8 SPOTKAŃ – EW. ŚW. JANA


ODPOWIEDNIK WG OICA
Ordo ad catechumenos faciendos (Okres katechumenatu)

REKOLEKCJE-15 DNI
OAZA NOWEGO ŻYCIA I STOPNIA
Obrzęd włączenia do deuterokatechumenatu

FORMACJA W CIĄGU ROKU
11 ROZMÓW EWANGELICZNYCH
(3 miesiące)

FORMACJA W CIĄGU ROKU
10 KROKÓW KU DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(minimum 6 miesięcy)


ODPOWIEDNIK WG OICA
Okres katechumenatu cd.
Ritus electionis /inscriptio nominis/.
Okres oświecenia i oczyszczenia ze swoimi obrzędami.
Udzielanie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej

REKOLEKCJE-15 DNI
OAZA NOWEGO ŻYCIA
II STOPNIA
FORMACJA W CIĄGU ROKU
11 KRĘGÓW BIBLIJNYCH.
Wprowadzenie w Biblię
jako historię zbawienia
(3 miesiące)


FORMACJA W CIĄGU ROKU
KRĘGI LITURGICZNO-BIBLIJNE NAWIĄZUJĄCE DO NIEDZIELNYCH CZYTAŃ
(minimum od Adwentu do Wielkiego Postu)


FORMACJA W CIĄGU ROKU
Okres przygotowawczy do odnowień przymierza chrztu.

(Przygotowanie Paschalne)
TRIDUUM PASCHALNE w formie rekolekcji, odnowa przymierza chrztu.


KODA
(Kurs oazowy dla animatorów w zimie lub w lecie)

ODPOWIEDNIK WG OICA
Okres mistagogii

REKOLEKCJE-15 DNI
OAZA NOWEGO ŻYCIA
III STOPNIA
FORMACJA W CIĄGU ROKU
11 TEMATÓW POGŁĘBIENIA
EKLEZJOLOGICZNEGO.

(3 miesiące)


FORMACJA W CIĄGU ROKU
EWANGELICZNE REWIZJE ŻYCIE: CHARYZMAT- POWOŁANIE – DIAKONIA (minimum od Adwentu do Zesłania Ducha Świętego.)


TRIDUUM PENTEKOSTALNE/OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONI – ORD/
udzielenie misji- przejście do diakonii i do formacji permanentnej; w zimie ew. KODA specjalistyczne.

FORMACJA MAŁŻEŃSTW – DOMOWY KOŚCIÓŁ

ODPOWIEDNIK WG INICIACIONIS CHRISTIANAE ADULTORUM (OICA)
Ewangelizacja, Okres pre-katechumenatu

REKOLEKCJE
EWANGELIZACYJNE
4 DNIOWE

EWANGELIZACJA INDYWIDUALNA
I/LUB SPOTKANIA W KRĘGU- zakończone Eucharystią z wyrażeniem decyzji o przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
(od 6 miesięcy do 1 roku)

SPOTKANIA W KRĘGU NA ETAPIE PILOTAŻU (wprowadzenie w duchowość i charyzmat DK) Decyzja wejścia na drogę formacji DK – przyjęcie nowych członków DK
(1 rok)

ODPOWIEDNIK WG OICA
Ordo ad catechumenos faciendos
Okres katechumenatu

REKOLEKCJE -15 DNI
OAZA NOWEGO ŻYCIA I STOPNIA
DLA RODZIN

 

FORMACJA W CIĄGU ROKU
Spotkania formacyjne w kręgu: I rok pracy – wprowadzanie w życie zobowiązań (1 rok)

REKOLEKCJE -4 DNIOWE
OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW RODZIN
II STOPNIA

ODPOWIEDNIK WG OICA
Okres katechumenatu cd.

REKOLEKCJE -15 DNI
OAZA NOWEGO ŻYCIA II STOPNIA
DLA RODZIN 

FORMACJA W CIĄGU ROKU
II rok pracy A i B – pogłębienie duchowości małżeńskiej w oparciu o fundamenty wiary – Drogowskazy Nowego Człowieka
(2 lata)


REKOLEKCJE -4 DNIOWE
OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW RODZIN
I STOPNIA

 

ODPOWIEDNIK WG OICA
Okres mistagogii

REKOLEKCJE -15 DNI
OAZA NOWEGO ŻYCIA III STOPNIA
DLA RODZIN


DNI WSPÓLNOTY
Oazowe i rejonowe dni wspólnoty w zamyśle ks. Franciszka Blachnickiego

„Pierwszy w dziejach ruchu oazowego dzień wspólnoty, zwany wówczas zlotem gwiaździstym, odbył się w 1971 roku na górze Błyszcz koło Suchego Gronia. Na szczycie góry przeżyliśmy wówczas koncelebrę w gronie około sześciuset uczestników. Oazy zeszły się z całej okolicy. Dzień ten stał się tak głębokim i pięknym przeżyciem, że spontanicznie nazwaliśmy to miejsce: Tabor, góra Przemienienia. Z przeżycia wszystkich rodziło się wtedy w sercach wyznanie: Dobrze nam tu być. I wszyscy czuliśmy się przemienieni przeżyciem oazy, które w tym spotkaniu znalazło swój najpełniejszy owoc, a któremu na imię wspólnota. Właśnie to przeżycie wspólnoty w szczytowym znaku eucharystycznego zgromadzenia stało się źródłem głębokiej i czystej radości. Była to radość, która jest owocem Ducha Świętego, sprawcy cudownej jedności w wielości. To, co stało się wtedy naszym udziałem, to właśnie dar jedności w Duchu Świętym. Spotkanie z kardynałem Karolem Wojtyłą na szczycie tej samej góry w następnym roku (…) stało się kolejną, niezapomnianą godziną Taboru w dziejach naszego Ruchu.

I odtąd nieprzerwanie, aż do chwili obecnej, powtarzają się co roku trzy razy te godziny Taboru jako dni wspólnoty poszczególnych turnusów Oaz Żywego Kościoła. Chociaż nie odbywają się już w jednym miejscu, ale w wielu punktach w Polsce, w ramach poszczególnych Oaz Wielkich, istota ich pozostaje ta sama. Odbywają się zawsze w trzynastym dniu oazy, w dniu poświęconym tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Wtedy oazy przeżywają w szczególny sposób tajemnicę wspólnoty, istotny owoc całych rekolekcji oazowych i szczególny dar Ducha Świętego. Wspólnota budowana w codziennym trudzie oazowym z wielu elementów programu każdego dnia, w tym dniu jakby sumuje się w jednym wielkim przeżyciu i wybucha wielką radością. Wiele razy to przeżywaliśmy – uczestnicy oaz wracają po dniu wspólnoty umęczeni, nieraz doświadczeni burzą i deszczem, ale wprost upojeni radością. Zapada ona głęboko w serce i trwa do końca oazy i po jej opuszczeniu jako wspomnienie, do którego się ciągle wraca.
ks. Franciszek Blachnicki, Godziny Taboru, Światło-Życie, Carlsberg-Lublin 1989, s.92-93

„Postanowiono zrezygnować z osobnych dni wspólnoty dla rodzin i włączyć rodziny oazowe do dni wspólnoty innych grup oazowych: młodzieży szkół średnich, studentów czy młodzieży pracującej. Dni wspólnoty nie będą więc miały w przyszłości charakteru stanowego, ale w poszczególnych rejonach mają one skupiać wszystkie istniejące tam wspólnoty oazowe Ruchu Światło-Życie. W ten sposób okresowe dni wspólnoty upodobnią się do oazowych dni wspólnoty, będących okazją do przeżycia jedności w Duchu Świętym wszystkich znajdujących się w ramach tzw. oazy wielkiej typów oaz. Dni wspólnoty odbywane w rejonach w ramach post-oazy mają stać się płaszczyzną spotkań, wymiany świadectw i doświadczeń wszystkich wspólnot Ruchu, aby w ten sposób pogłębiać i przeżywać jego jedność. Dni wspólnoty będą miały następujący ramowy program, przypominający program dnia wspólnoty w oazach rekolekcyjnych:

  • Godzina spotkania i świadectwa (poszczególne wspólnoty przez swoich przedstawicieli dają świadectwo o swoim życiu i pracy);
  • Godzina odpowiedzialności (w ramach poszczególnych grup stanowych – a więc rodziny osobno: dzielenie się doświadczeniami ze swojej pracy);
  • Namiot Spotkania i okazja do spowiedzi;
  • Zgromadzenie eucharystyczne;
  • Agapa i „pogodny wieczór”.

Rodziny jak dotychczas będą uczestniczyły w dniach wspólnoty razem z dziećmi. Dzięki tej nowej koncepcji także pojedyncze rodziny czy kręgi będą mogły włączać się do dni wspólnoty. Świadectwo dawane przy tym przez dorosłych wobec młodzieży i odwrotnie – młodzieży wobec dorosłych będzie miało wielkie znaczenie dla pogłębienia wiary.

ks. Franciszek Blachnicki, Domowy Kościół nr10, X 1977r., [w:] Wyd. zebrane, t2, s.94-95

Dni wspólnoty są ważnym elementem życia Ruchu Światło-Życie i jego systemu formacyjnego. Są one pewną nową formą dni skupienia, różniącą się od formy tradycyjnej tym, że akcent spoczywa tutaj nie tyle na przeżyciu wertykalnej wspólnoty z Bogiem na skupieniu i modlitwie, ile na przeżyciu rodzącej się ze wspólnoty wertykalnej z Bogiem wspólnoty horyzontalnej z braćmi. Dni wspólnoty nawiązują do przeżycia oazy rekolekcyjnej i są pewnego rodzaju „mini-oazą”, pragnąc odnowić przeżycie jednego dnia oazy. (…) W dniach wspólnoty – inaczej niż w kręgach miesięcznych – uczestniczą całe rodziny wraz z dziećmi.

ks. Franciszek Blachnicki, Domowy Kościół nr15, X 1978, [w:] Wyd. zebrane, t.2, s.262-263

W roku 1986 zdecydowano, by rejonowe dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbywały się nie 6, ale 4 razy w roku. Ta tradycja kontynuowana jest do dzisiaj. Terminy i program rejonowych dni wspólnoty są jednakowe dla całego Ruchu i zatwierdzane przez Krajowe Kolegium Moderatorów RŚ-Ż.